കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫി ദുരന്തം …ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു ..വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക

കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫി ദുരന്തം …ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു ..വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക
ഒരു സെൽഫി ദുരന്തം ദൈവമേ.. ഈ പാവം അമ്മയെ ആപത്തൊന്നും വരുത്താതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *