കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി നിരോദിച്ച ഒരു പരസ്യം.. ഹോ അതിനു മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ (വീഡിയോ). തനിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ മാത്രം തുറക്കുക

കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി നിരോദിച്ച ഒരു പരസ്യം.. ഹോ അതിനു മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ (വീഡിയോ). തനിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ മാത്രം തുറക്കുക

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *