ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് 27 വയസ്സുള്ള ടീച്ചര്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു മറ്റുകുട്ടികല്‍കും സ്ചൂളിനും മാതൃകയായി

ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് 27 വയസ്സുള്ള ടീച്ചര്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു മറ്റുകുട്ടികല്‍കും സ്ചൂളിനും മാതൃകയായി എന്റെ ഓർമയിലൊരൊമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പാടി തകർക്കുന്നു. പാട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലതിക ടീച്ചർ വന്നു തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു… ആ സ്പര്ശനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ ഗാനം. … പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് ടീച്ചറുടെ കല്യാണ വിവര മറിയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായൊരു കൊലപാതകം നടത്താൻ തോന്നിയത് ടീച്ചറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുന്നയാളെയാണ് …അല്ല, പലവട്ടം ഞാനയാളെ മനസ്സിലിട്ടു കൊന്നു.. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ടീച്ചർ പോയി.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *