ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് പരുപാടിയില്‍ സാരി ഉടുത്തു വന്ന റിമി ടോമിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും

Advertisement

ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് പരുപാടിയില്‍ സാരി ഉടുത്തു വന്ന റിമി ടോമിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *