ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മാളില്‍ നടന്ന ഫ്ലാഷ് മോബ് കണ്ട് നോക്കു

Advertisement

ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മാളില്‍ നടന്ന ഫ്ലാഷ് മോബ് കണ്ട് നോക്കു

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *