നാട്ടില്‍ വന്ന ഭര്‍ത്താവ് കള്ളനെ പിടിക്കാന്‍ വെച്ച ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങിയത് മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു ദൃശ്യം

Advertisement

നാട്ടില്‍ വന്ന ഭര്‍ത്താവ് കള്ളനെ പിടിക്കാന്‍ വെച്ച ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങിയത് മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു ദൃശ്യം

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *