എറണാകുളത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത്‌ ചാനലിലെ ക്യാമറാമാന്‍ കണ്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച

Advertisement

എറണാകുളത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത്‌ ചാനലിലെ ക്യാമറാമാന്‍ കണ്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *