ഇന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ ഷോപ്പ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ വന്ന നടിയുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ

Advertisement

ഇന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ ഷോപ്പ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ വന്ന നടിയുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *