ഇന്നലെ കൊച്ചിയില്‍ വന്ന നടി തമന്നയെ ജനക്കൂട്ടം വളഞ്ഞു കൂട്ടത്തില്‍ ഒരുത്തന്‍ ചെയ്തത് കണ്ടോ രക്ഷകനായത് വിക്രം

Advertisement

ഇന്നലെ കൊച്ചിയില്‍ വന്ന നടി തമന്നയെ ജനക്കൂട്ടം വളഞ്ഞു കൂട്ടത്തില്‍ ഒരുത്തന്‍ ചെയ്തത് കണ്ടോ രക്ഷകനായത് വിക്രം

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *