സനുഷ അമ്മച്ചിയായി ഇപ്പോൾ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് തലയില്‍ കൈവെച്ചുപോകും എന്തൊരു മാറ്റം

സനുഷ അമ്മച്ചിയായി ഇപ്പോൾ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് തലയില്‍ കൈവെച്ചുപോകും എന്തൊരു മാറ്റം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *