ലാലിന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയത്തിനു കാവ്യയും ഭാവനയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ നടന്നത് കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും

ലാലിന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയത്തിനു കാവ്യയും ഭാവനയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ നടന്നത് കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *